เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 1,068 รายปริมาณจำนวนไฟฟ้า- กิโลวัตต์/ชม.
ที่อยู่อาศัย - กิโลวัตต์/ชม.ธุรกิจ / อุตสาหกรรม -กิโลวัตต์/ชม.
ราชการ/สาธารณะ-กิโลวัตต์/ชม.อื่นๆ-กิโลวัตต์/ชม.


การประปา

ถนน 78 สาย
ประเภทของถนน

จำนวนผู้ใช้น้ำ 1,058 รายกำลังการผลิต 170 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำที่จำหน่วยแก่ผู้ใช้ 1690 ลบ.ม. ปริมาณน้ำเพิ่มสาธารณะและรั่วไหล 10 ลบ.ม.


แหล่งน้ำ

หนองบึง จำนวน 18 แหง ได้แก่ (ระบุชือ)

หนองหวาย จำนวน 3 ไร่
คิดเป็นชั้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 14,400 ลบ.ม.
หนองหอยกาบ จำนวน 3 ไร
คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 14,400 ลบ. ม.
หนองกระสูบ จำภวน 3 ไร่
คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำพระมาณ 4,400 ลบ. ม.
หนองกลม จำนวน 2 ไร่
คิดเป็นพี้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 91,600. ลบ.ม.
หนองชะได จำนวน 2 ไร่
คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ์9,600 ลบ. ม.
หนองได้ทุ่ง จำนวน 3 ไร่
คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 14,400 ลบ.ม.
หนองสนุ่น จำนวน 8 ไร่ 1 งาน
คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 38,400 ลบ. ม.
หนองบอน จำนวน 23 ไร่ 2 งาน
คิดเป็นพื้นที่เกักเก็บน้ำประมาณ 1 1 1,360 ลบ. ม.
หนอนกงไอ้เอึ้ยง จำนวน 5 ไร่
คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 24,000 ลบ. ม.
หนองพิง จำนวน 340 ไร่ 1 งาน
คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 643,680 ลบ.ม.
หนองผักตบ จำนวน 3 ไร่ 1 งาน
คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 14,400 ลบ.ม.
หนองตะลุง จำนวน - 8 ไร่ 3 งาน
คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 39,840 ลบ.ม.
หนองช้างไล่ จำนวน 41 ไร่ 3 งาน
คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 20,640 ลบ.ม.
หนองช้างตาย จำนวน 2 ไร 1 งาน
คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 10,080 ลบ.ม.
หนองหลวงสาธารณะ จำนวน 39 ไร่ 1 งาน
คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 187,680 ลบ.ม.
หนองขาว จำนวน 17 ไร่ 1 งาน
คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 14,400 ลบ. ม.
หนองหางกราย จำนวน 36 ไร่ 3 งาน
คิดเป็นชั้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 14,400 ลบ.ม.
หนองกก จำนวน 52 ไร่ 3 งาน
คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 14,400 ลบ.ม.

พื้นที่ท่วมถึง คิดเป็นร้อยละ 40% ของพื้นที่ทั้งหมด
ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนาน ที่สุด 104วัน ประมาณช่วง 17 ก.ย- 30 ธ.ค 49
0.02s. 0.50MB