เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมการศึกษา

โรงเรียยนประถมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนท่าเตย โรงเรีบนบ้านปากลัด
โรงเรียนนครชัยบวร (ถูกยุบเนื่องจากไม่มีเด็ก)

โรงเรียนมัธยม (ขยายโอกาศ)ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ”

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำภหมู่บ้านจำนวน 6 แห่งสถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัดจำนวน 2 แห่งได้แก่

วัดบ้านน้อย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านน้อย ตำบลบ้านน้อย วัดปากลัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านปากลัด ตำบลบ้านน้อย

สำนักสงฆ์จำนวน 1 แห่ง อยู่บริเวร โรงเรียนนนครชัยบวร บ้านท่าเตยหมู่ที่ 6สาธารณสุข
สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 1000.02s. 0.75MB