เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

ถนน 78 สาย
ประเภทของถนน

ถนนลูกรัง 39 สายถนนราดยาง 5 สาย
ถนนคอนกรีต 28 สายอื่นๆ – สาย สะพาน 5 แห่ง
สะพานลอยคนข้าม – แห่ง แม่น้ำ – แห่ง
คลองที่เป็นทางสัญจรทางน้ำ – แห่ง


การจัดขนส่งมวลชล

ได้แก่ รถโดยสารโทรคมนาคม
โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต


การสือสาร

ถนน 78 สาย
ประเภทของถนน

โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ 2,969 เลขหมายโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ 12 เลขหมาย
จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่ – ชุมสายที่ทำการไปรารีโทรเลข – แห่ง
สถานีวิทยุกระจายเสียง – สถานี สถานีวิทยุโทรศัพท์ – สถานี
สือมวลในพื้นที่ / หนังสือพิมพ์- ฉบับ ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการควบคุมร้อยละ 80 ของพื้นที่
หน่วยงานที่มัข่าววิทยุสื่อสารในเขตพื้นที่ – แห่ง


การพาณิชยกรรมและบริการ
สถานีบริการน้ำมัน 2 แห่งศูนย์การค้า/ ห้างสรรพสินค้า – แห่ง
ตลาดสด – แห่งร้านค้าทั่วไป 32 แห่ง


สถานประกอบเทศพาณิชย์
สถานธนานุบาล-แห่งท่าเทียบเรือ – แห่ง
โรงฆ่าสัตว์ – แห่ง


สถานประกอบด้านการบริการ
โรงแรม – แห่งธนาคาร – แห่ง
โรงภาพยนต์ – แห่งสถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข-แห่ง


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จุดพักสายตรวจประจำตำบล 1 แห่งหน่วยงานราชการอื่นๆ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตั้งอยู่ หมู่ที่6 บ้านท่าเตย
0.02s. 0.50MB