เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบล

ประวัติบุคคลสำคัญ

นายทวาย ชัยรัตน์ ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหาร

ประกอบด้วย นายชุน โตสุวรรณและนายธวัชชัย อ้นโต โดยมีนายภิรมย์ ภู่คำมี ดำรงตำแหน่งประธานสภา และนายบำรุง อ่องเภา ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา

ประวัติตำบล
    ตามพงศาวดารเหนือกล่าวว่า ประมาณ พ.ศ.1400 พระยาแกรก ได้ยกทัพเข้าตีเมืองละโว้ (ลพบุรี) พระยาโคตมเทวราช หรือพระยาโคตรตะบอง ซึ่งเป็นเจ้าเมืองละโว้ ได้อพยพลี้พลขึ้นมาทางเหนือและสร้างเมืองใหม่ขึ้นที่ บ้านโกณฑัญญาคาม หรือนครชัยบวร (บ้านโกณฑัญญาคามนี้ในหนังสือทะเบียนโบราณวัตถุสถานทั่ว ราชอาณาจักรของกรมศิลปากร ได้กล่าวคือ นครชัยบวรหรือเมืองชัยบวร) อยู่ในเขต ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร ปัจจุบันต่อมาราชบุตรของพระยาโคตมเทวราช ชื่อ เจ้ากาญจนกุมาร ขึ้นครองราช จึงย้ายเมืองใหม่ไปสร้างที่ ต.สระหลวง คือเมืองเก่าพิจิตร ในปัจจุบันนี้ ประชาชนจึงอพยพถิ่นไปที่ ต.สระหลวง กันมากจึงเหลือบ้านเรือนน้อยลง จึงเป็นที่มาของ ต.บ้านน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 มีเนื้อที่ประมาณ 29.74 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,592.85 ไร่ มีประชากรทั้งสิ้น 3,891 คน


2) การปกครองแบ่งออกเป็น 6 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านน้อย มีนายไกรสร พึงไชย เป็นกำนัน มีสารวัตรกำนัน 2 คน คือ นายสุชิน เพ็ญภักดิ์ นายฉลอง เอี่ยมคุ้ย มีผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน คือ นายโสภณ ชัยรัตน์ และนายณรงค์ พึ่งไชย

หมู่ที่ 2 บ้านปากลัด มีนางมาลีย์ ภู่คำมี เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คนคือ นายเสน่ห์ มีสงค์ และนางบุปผา พึ่งไชย

หมู่ที่ 3 บ้านวังพุทรา มีนายทองสุข ศรีพึ่งจั่น เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คนคือ นายประเสริฐ เข้มกลม และนายมานพ ศรีพึ่งจั่น

หมู่ที่ 4 บ้านคอวัง มีนายอดุลย์ สุขจิตร เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน คือ นายศิริพันธ์ เพ็ญนคร และ นายนิพนธ์ เพ็ญนคร

หมู่ที่ 5 บ้านหนองแขม มี นางโชติกา พึงไชยวรา เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน คือ นางบังอร เหลี่ยมแฉ่ง และ นางสาวจำเนียร ศรีนาค

หมู่ที่ 6 บ้านท่าเตย มีนางสุรีย์พร ปิ่นแก้ว เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน คือ นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว และนายธีรวัฒน์ แย้มพิกุล
มีแพทย์ประจำตำบลคือ นายเสนาะ ยศมา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย มีการเลือกตั้งครั้งแรกในวันที่ 11 พฤษภาคม 25540 โดยมีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 และสมาชิกโดยตำแหน่งคือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบล รวม 19 คน มีกำนันประจิม พึ่งไชยเป็นประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง มี นายทวาย ชัยรัตน์ เป็นประธานสภา และเมื่อ เดือน มีนาคม 2542 นางสุรีย์ ปิ่นแก้ว ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารแทน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้ านน้อย สมัยที่ 2 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2544 มี นายทวาย ชัยรัตน์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร และนายวิชัย อยู่ประเสริฐ ดำรงตำแหน่งประธานสภา

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย สมัยที่ 3 เป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 มีนายทวาย ชัยรัตน์ ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายภิรมย์ ภู่คำมี ดำรงตำแหน่งประธานสภา

ปัจจุบันการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย สมัยที่ 4 เป็นการเลือกตั้ง

โดยตรงจากประชาชนในวันที่ 12 กันยายน 2552 มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านน้อย นางประยูร อินทร์อารีย์ และนายเรวัตร ชัยรัตน์

หมู่ที่ 2 บ้านปากลัด นายภิรมย์ ภู่คำมี และนางพัชรา ศรีสำอางค์

หมู่ที่ 3 บ้านวังพุทรา นายพยุง เหล็กทอง และนายบำเรอ ขำเขียว

หมู่ที่ 4 บ้านคอวัง นายบำรุง อ่องเภา และนายเกษม บุญช่วย

หมู่ที่ 5 บ้านหนองแขม นายบรรจง กลับนุ่ม และนายบำรุง เชื้อนิล

หมู่ที่ 6 บ้านท่าเตย นายอำนวย เปี่ยมอ่อน และนางลัดดา อยู่สุข


โดยมีนายทวาย ชัยรัตน์ ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหาร
ประกอบด้วย นายชุน โตสุวรรณและนายธวัชชัย อ้นโต โดยมีนายภิรมย์ ภู่คำมี ดำรงตำแหน่งประธานสภา และนายบำรุง อ่องเภา ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา
0.02s. 0.50MB