เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย ตั้งอยู่ห่างที่ว่าการอำเภอโพทะเลทาง ทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลท่าบัว และ ตำบลโพทะเล
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลบางคลาน และตำบลท่าขมิ้น
ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบางมูลนาก
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลทะนง

เนื้อที่

(แสคงเป็นเนื้อทีโดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)

หมู่ที่ 1 บ้านน้อยจำนวนพื้นที่ 5,762.5 ไร่ ผญูบ. นายไกรสร พึงไชย
หมู่ที่ 2 บ้านปากลัด จำนวนพื้นที่ 2,606.25 ไร่ ผญูบ.นางสาวมาลัยคู่คำมี
หมู่ที่ 3 บ้านวังพุทรา จำนวนพื้นที่ 1,512.6 ไร่ ผญูบ.นายทองสุขศรีพึ่งจั่น
หมู่ที่ 4 บ้านคอวัง จำนวนพื้นที่ 2,750 ไร่ ผญูบ.นายอคุลย์ สุขจิตร
หมู่ที่ 5 บ้านหนองแขม จำนวนพื้นที่ 2,712.5 ไร่ ผญูบ.นางโชติกา พึงไชยวรา
หมู่ที่ 6 บ้านท่านเตย จำนวนพื้นที่ 3,245 ไร่ ผญูบ.นางสุรีย์พร ปิ่นแก้ว

ที่ดินสาธารณะประโยชน์

จำนวน 2 แปลง อยู่ในพื้นที่ 1 บ้านน้อย และหมู่ ที่6 บ้านท่าเตย รวมประมาณ 700 ไร่ แปลงที่ 2 อยู่หมู่ที่ 4 บ้านคอวัง ประมาณ 50 ไร่ มีที่ดินวัดร้างจำนวน 4 แปลง อยู่ที่ หมู่ที่1 บ้านน้อย จำนวน 3 แปลงอยู่หมู่ที่ 4 บ้านคอวัง จำนวน 1 แปลง


ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีความเหมาะสมแก่การเพาะปลูกภายในตำบลมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญใหลผ่าน ได้แก่แม่น้ำยมและแม่น้ำพิจิตรสมรรถดิน(ข้อมูลสำหรับผังเมืองกระทรวงมหาดไทย)ลักษณะดินทั่วไปของตำบลบ้านน้อยแบ่งเป็นจุดต่างๆไ ด้ดังนี้ ดินขอดชัยนาท ( ดอนขดทึ่ 2 ) เกิดจากการทับฒของตะกอนลำน้ำใหม่ในบริเวณที่ราบล่มเเมน้ำบางตอน สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบดินขดที่มีการระบายน้ำค่อนข้า งเร็ว ตินขอดที่มีความสมบูรณ์ปานกลางมีควาบเหมาะอย่างดี
   ดินขุดราชบุรี ( ดินขุดที่ 5 ) เกิคการทับถมของตะกอนลำน้ำใหม่ ในบริเวณที่ราบลุมที่มีน้ำท่วม มีตะกอนลำน้ำใหม่ไหลมาทับถมโนบรควณทีมีดินขดนี้มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางเหมาะสมในการทำนา
   ดินขุดบางมูลนาก ( ดินขุดที่ 10 ) เกิดจากการทับถมของตะกอนลาน้ำใหม่ ในบริเวณที่ราบลอ่มน้ำท่วม เป็นดินที่ลึกการระบายน้ำค่อนข้างเร็ว ความสามารถของดินให้น้ำซึมและการไหลบ่าของน้ำบนหน้าดินอยู่ไนอั ตราช้า ดินบนมีลักบณะเนื้อดินรวนปนดินเหนียวปนดินทรายแป้ง สีน้ำตาลหรีอน้ำตาลปนแดงและมีจุดประสีน้ำตาลแก่เป็นส่วนใหญ่ ส่วนดินล่างมีเนี้อดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินเหนียวปนทรายหรือดินเปรี้ยว สีของดินลางตอนบมเป็นสีน้ำตาลแกหรีอสีน้ำตาลปนเทา หรือยังคงเป็นสีน้ำตาลปนแดงและจุดประสีน้ำตาลแก่ หรือสีน้ำตาลปนเหลีอง มีคาามอดมสมบูรณ์ปานกลาง ปัจจบันโช้ประโยชน์โนการปลูกข้าวนาหวานดินขุดบางบูลนากประเภทที่มีสีกาโนดินชั้นล่าง ( ดินขุดที่11 ) ดินขุดบีลักษณะเหมีอนดิบขดบางมูลนาก นอกจากในดินชั้นล่างจ ะเป็นสีเทาหรฤสีเทาเข้ม


จำนวนหมู่บ้านมี 6 หมู่บ้าน

เนื้อที่ แสดงเป็นเนื้อที่โดยประนาณเป็นตารางกิโลเมตรเเละไร่

หมู่ที่ 1 บ้านน้อยจำนวนพื้นที่ 5,762.5 ไร่ ผญูบ. นายไกรสร พึงไชย
หมู่ที่ 2 บ้านปากลัด จำนวนพื้นที่ 2,606.25 ไร่ ผญูบ.นางสาวมาลัยคู่คำมี
หมู่ที่ 3 บ้านวังพุทรา จำนวนพื้นที่ 1,512.6 ไร่ ผญูบ.นายทองสุขศรีพึ่งจั่น
หมู่ที่ 4 บ้านคอวัง จำนวนพื้นที่ 2,750 ไร่ ผญูบ.นายอคุลย์ สุขจิตร
หมู่ที่ 5 บ้านหนองแขม จำนวนพื้นที่ 2,712.5 ไร่ ผญูบ.นางโชติกา พึงไชยวรา
หมู่ที่ 6 บ้านท่านเตย จำนวนพื้นที่ 3,245 ไร่ ผญูบ.นางสุรีย์พร ปิ่นแก้ว

ที่ดินสาธารณะประโยชน์ จำนวน 2 แปลง อยู่ในพื้นที่ 1 บ้านน้อย และหมู่ ที่6 บ้านท่าเตย รวมประมาณ 700 ไร่ แปลงที่ 2 อยู่หมู่ที่ 4 บ้านคอวัง ประมาณ 50 ไร่ มีที่ดินวัดร้างจำนวน 4 แปลง อยู่ที่ หมู่ที่1 บ้านน้อย จำนวน 3 แปลงอยู่หมู่ที่ 4 บ้านคอวัง จำนวน 1 แปลง


ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 3,916 คน
เป็นหญิง 1,910 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 131 คน/ตารางกิโลเมตร
จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตพิ้นที่รับผิดชอบ 1,078 คลังคาเรือน
มีประชากรมีประชากรทั้งหมด 3,916 คน


อาชีพ

การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน น้อยมีการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นหลัก ได้แก่ ทำนา ทำสวน ทำไร่ รายละเอียดการประกอบอาชีพของประชาชนตำบลบ้านน้อย มีดังนี้ จำนวนครัวเรือนที่มีอาชีพเกษตรกรรมมีจำนวน 1,078 ครัวเรือน พื้นที่ทำนา 15,833 ไร่ พื้นที่ทำสวน 2,173 ไร่


หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย
ลานตากข้าว จำนวน 1 แห่งโรงเก็บข้าว จำนวน 1 แห่ง
ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก จำนวน 9 แห่งร้านขายของชำจำนวน 19 แห่ง
ร้านขายอาหารขนาดเล็ก จำนวน 9 แห่งร้านอ๊อก เชี่ยม กลึง จำนวน 3 แห่ง
ร้านเริมสวย จำนวน 4 แห่งบริการโต๊ะสนุกเกอร์ จำนวน 3 แห่ง
ร้านขายปุ๋ยและยาเพื่อการเกษตร จำนวน 6 แห่งซ่อมรถย์ จำนวน 3 แห่ง
ร้านตัดผ้า จำนวน 3 แห่ง0.01s. 0.75MB