เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย 1151
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์1159
บัญชีการรับคำขอจากประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก1155
มาตรฐานการปฏิบัติงาน3133
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน15149
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์187

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB