เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การตรวจสอบรายงานการเงิน ณ 30 ก.ย.61 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร159
งบแสดงฐานะการเงิน2561157
รายงานข้อมูลสถิติการคลัง รายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25613195
รานงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น150
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2561162
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย1119

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB