เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การตรวจสอบรายงานการเงิน ณ 30 ก.ย.61 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร143
งบแสดงฐานะการเงิน2561147
รายงานข้อมูลสถิติการคลัง รายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25613139
รานงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น142
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2561140
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย1102

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB