เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - งบแสดงสถานะการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน153
งบแสดงฐานะการเงินและบัญชี157
การตรวจสอบรายงานการเงิน ณ 30 ก.ย.61 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร1189
งบแสดงฐานะการเงิน25611167
รายงานข้อมูลสถิติการคลัง รายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25613411
รานงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1145
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 25611159
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย1224

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB