เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ราคากลางเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มม. หมู่ 1 ตำบลบ้านน้อย207 เม.ย. 64
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.57-001 สายพนังกั้นน้ำแม่น้ำยม DK2 หมู่ 5 บ้านหนองแขม405 ก.พ. 64
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.57-074 ( สายวงฆ้อง ) หมู่ 6 บ้านท่าเตย355 ก.พ. 64
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ.57-020 ( สายคลองชลประทานซี 99 ) หมู่ 4 บ้านคอวัง3621 ม.ค. 64
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านปากลัด ตำบลบ้านน้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร678 ม.ค. 64
iราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านคอวัง ตำบลบ้านน้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 508 ม.ค. 64
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ. 57-030 (หนองพระบึง) หมู่ที่ 6 บ้านท่าเตย5418 ธ.ค. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางประไพ ซือตรง หมู่ที่ 3 บ้านวังพุทรา5718 ธ.ค. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยวิธีปูผิวราราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต พจ.ถ. 57-021 สายภายในหมู่บ้านคอวัง ม.4 บ้านคอวัง529 พ.ย. 63
ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านปากลัด559 พ.ย. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ. 57-074 ( วงฆ้อง ) หมู่ 6 บ้านท่าเตย569 พ.ย. 63
ประกาศราคากลางและคุณลักณะเฉพาะร่างขอบเขตงานการจัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน 6212 ต.ค. 63
ราคากลางโครงการขุดลอกคลองหนองกระเดิด หมู่ที่ 2 , 5 ตำบลบ้านน้อย 8314 ส.ค. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายหนองไอ้เอียง ม.26013 ส.ค. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายหนองตะลุง ม.46413 ส.ค. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายพจ.ถ. 57-066 หนองกก ม.56013 ส.ค. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สาย พจ.ถ. 57-069 ทองอยู่7220 ก.ค. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายหนองกกตะวันออก6320 ก.ค. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สาย พจ.ถ. 57-065 หนองพิง6720 ก.ค. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายนางสมร ยอดไพบูลย์6620 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB