เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย พจ.ถ. ๕๗-๐๗๕ สายวงฆ้อง หมู่ที่ ๖ บ้านท่าเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)439 ก.พ. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย พจ.ถ. ๕๗-๐๐๑ สายพนังกั้นกั้นน้ำแม่น้ำยม DK๒ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแขม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)429 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านปากลัด ตำบลบ้านน้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดรา5514 ม.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านคอวัง ตำบลบ้านน้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล4713 ม.ค. 64
ประกาศโครงการปรับปรุ ผิวจราจร คสล.โดยวิธีปูผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พจ.ถ. ๕๗-๐๒๑ สายภายในหมู่บ้านคอวัง หมู่ที่ ๔ บ้านคอวัง 537 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้าจำนวน ๑ คัน604 พ.ย. 63
ประกาศผู่ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน6430 ต.ค. 63
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6722 ต.ค. 63
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน7119 ต.ค. 63
โครงการขุดลอกหนองสาธารณะประโยชน์หนองไอ้เอียง หมู่ที่ 2 บ้านปากลัด608 ก.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ. ๕๗-๐๓๙ (สายบึงตาเหนือ ) หมู่ที่ ๑ บ้านน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9511 มิ.ย. 63
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบโครงการงานขุดลอกหนองสาธารณะประโยชน์ , โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยวิธีปูผิวพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต , โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๖ โครงการ 9811 มี.ค. 63
แผนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบโครงการขุดลอกคลอง(สายคลองหนองกระเดิด)หมู่ที่ 2,5 บ้านปากลัด บ้านหนองแขม และโครงการขชุดลอกคลอง(สายคลองระบายน้ำ DR 8 มนัส หมู่ 1 บ้านน้อย จำนวน 2 โครงการ1353 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ. 57-057 ( สายคลองชลประทานซี 40 ) หมู่ที่ 3 และ 4 ตำบลบ้านน้อย9713 ธ.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ. 57-057 ( สายคลองชลประทานซี 40 ) หมู่ที่ 3 และ 4 ตำบลบ้านน้อย13928 พ.ย. 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ.57-057 ( สายคลองชลประทานซี 40) หมู่ที่ 3 และ 4 ตำบลบ้านน้อย8923 ก.ย. 62
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย พจ.ถ.๕๗-๐๓๕ ( สายบึงบึงตาใต้ ) หมู่ที่ ๑ บ้านน้อย17728 มิ.ย. 62
ประกาาศโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พจ.ถ. 57-002 สายนครไชยบวร ม.6 บ้านท่าเตย ตำบลบ้านน้อย2954 มี.ค. 62
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พจ.ถ. 57-002 สายนครไชยบวร ม.6 บ้านท่าเตย ตำบลบ้านน้อย2051 มี.ค. 62
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายคลองฃลประทานซี 40 )17620 เม.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB