เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านปากลัด ตำบลบ้านน้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดรา1014 ม.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านคอวัง ตำบลบ้านน้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล813 ม.ค. 64
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านปากลัด ตำบลบ้านน้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร88 ม.ค. 64
iราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านคอวัง ตำบลบ้านน้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 88 ม.ค. 64
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ. 57-030 (หนองพระบึง) หมู่ที่ 6 บ้านท่าเตย1518 ธ.ค. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางประไพ ซือตรง หมู่ที่ 3 บ้านวังพุทรา1718 ธ.ค. 63
ประกาศโครงการปรับปรุ ผิวจราจร คสล.โดยวิธีปูผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พจ.ถ. ๕๗-๐๒๑ สายภายในหมู่บ้านคอวัง หมู่ที่ ๔ บ้านคอวัง 157 ธ.ค. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยวิธีปูผิวราราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต พจ.ถ. 57-021 สายภายในหมู่บ้านคอวัง ม.4 บ้านคอวัง159 พ.ย. 63
ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านปากลัด169 พ.ย. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ. 57-074 ( วงฆ้อง ) หมู่ 6 บ้านท่าเตย159 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้าจำนวน ๑ คัน214 พ.ย. 63
ประกาศผู่ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน2230 ต.ค. 63
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2422 ต.ค. 63
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน2919 ต.ค. 63
ประกาศราคากลางและคุณลักณะเฉพาะร่างขอบเขตงานการจัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน 2012 ต.ค. 63
ราคากลางโครงการขุดลอกคลองหนองกระเดิด หมู่ที่ 2 , 5 ตำบลบ้านน้อย 3814 ส.ค. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายหนองไอ้เอียง ม.22013 ส.ค. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายหนองตะลุง ม.42213 ส.ค. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายพจ.ถ. 57-066 หนองกก ม.52013 ส.ค. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สาย พจ.ถ. 57-069 ทองอยู่3220 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB