เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ราคากลางเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มม. หมู่ 1 ตำบลบ้านน้อย207 เม.ย. 64
สขร เดือน มี.ค. 64222 เม.ย. 64
สขร เดือน ก.พ. 64372 มี.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย พจ.ถ. ๕๗-๐๗๕ สายวงฆ้อง หมู่ที่ ๖ บ้านท่าเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)439 ก.พ. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย พจ.ถ. ๕๗-๐๐๑ สายพนังกั้นกั้นน้ำแม่น้ำยม DK๒ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแขม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)429 ก.พ. 64
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.57-001 สายพนังกั้นน้ำแม่น้ำยม DK2 หมู่ 5 บ้านหนองแขม405 ก.พ. 64
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.57-074 ( สายวงฆ้อง ) หมู่ 6 บ้านท่าเตย355 ก.พ. 64
สขร เดือน ม.ค. 64263 ก.พ. 64
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ.57-020 ( สายคลองชลประทานซี 99 ) หมู่ 4 บ้านคอวัง3621 ม.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านปากลัด ตำบลบ้านน้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดรา5514 ม.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านคอวัง ตำบลบ้านน้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล4713 ม.ค. 64
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านปากลัด ตำบลบ้านน้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร678 ม.ค. 64
iราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านคอวัง ตำบลบ้านน้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 508 ม.ค. 64
สขร เดือน ธ.ค..63245 ม.ค. 64
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ. 57-030 (หนองพระบึง) หมู่ที่ 6 บ้านท่าเตย5418 ธ.ค. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางประไพ ซือตรง หมู่ที่ 3 บ้านวังพุทรา5718 ธ.ค. 63
ประกาศโครงการปรับปรุ ผิวจราจร คสล.โดยวิธีปูผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พจ.ถ. ๕๗-๐๒๑ สายภายในหมู่บ้านคอวัง หมู่ที่ ๔ บ้านคอวัง 537 ธ.ค. 63
สขร เดือน พ.ย. 63263 ธ.ค. 63
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยวิธีปูผิวราราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต พจ.ถ. 57-021 สายภายในหมู่บ้านคอวัง ม.4 บ้านคอวัง529 พ.ย. 63
ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านปากลัด559 พ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB