เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ13
ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม16
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน13
ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย13
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน13
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน14
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ13
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 256214
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ปี 2563 ครั้งที่ 1/256345
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 ( โครงการก่อสรร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ.57-039 ( สายบึงตาเหนือ ) ม.133
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ( โครงการจ้างออกแบบขุดลอกคลอง )34
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ปี 2562 ครั้งที่ 2/256254
แผนการดำเนินงาน ปี 256377
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 256317
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563526
แผนการดำเนินงานปี 2562159
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ปี 2562 ครั้งที่ 1/2562574
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)1510
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 25621141
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น25611144

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB