เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ138
ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม143
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน140
ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย138
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน140
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน135
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ138
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563563
ประกาศนโยบายมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส1170
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562530
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 2560-25621150
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564)14176
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561524

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB