เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี2564124
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564220
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต2564212
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร327
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี256419
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564121
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร123
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ188
ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม182
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน178
ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย186
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน180
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน173
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ179
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563595
ประกาศนโยบายมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส1200
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562562
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 2560-25621189
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564)14214
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561559

ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB