เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ16
ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม19
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน15
ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย14
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน15
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน15
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ15
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563528
ประกาศนโยบายมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส1138
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256257
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 2560-25621123
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564)14145
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256155

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB