เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล539
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล128
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล227
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การฝึกอบรมความรู้)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓126
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562181
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น25611224
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล1188
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 2561-25631141

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB