เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • จ่าเอกธัญนพ บุญคุ้ม

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

  0848202655

 • นายศุลี บุญวัฒน์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

  0819539945สำนักปลัด

 • 4

 • นางสาวอนัญญา โพธิพุกกะณะ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

  0882933714

 • จ่าเอกประวิตร คำเส็ง

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

  0899593388

 • จ่าเอกชากร เจือแสง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  0882836361

 • นางสาวนุงนุช ชูสุทธิสกุล

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  0819285737

 • นายนิรุธ ใจดี

  พนักงานขับรถ

  086-5901008

 • นายนพรัตน์ ภู่คำมี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  0936565431

 • นางสาวสุภาพร เกตุแก้ว

  พนักงานจ้างทั่วไป

  0913831014

 • นางสาวศิริรัตน์ จันทร์ทอง

  พนักงานจ้างทั่วไป

  0852718204

 • นางฉวี อ้นโต

  แม่บ้าน (อบต.บ้านน้อย)

  0821666121

กองคลัง

 • นางสาวสมพิศ สุขอิ่ม

  นักวิชาการเงินและบัญชีรักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

  0909707211,0892688420

 • นางสาวอรสุดา แซ่มทอง

  นักวิชาการพัสดุ

  0862058262

 • นางสาวสุนิภา ยาสาร

  ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

  0840502065,0895622411

กองช่าง

 • นายลิขิต คลังเพ็ชร

  ผู้อำนวยกองช่าง

  0896386627

 • นายกฤษณะ โพธิ์ทอง

  ผู้ช่วยนักฝังเมือง

  0879430980

 • นายศรัณย์ เพ็ญภักดิ์

  ช่างโยธา

  0866766106,0997680680

กองการศึกษาฯ

 • นายศุลี บุญวัฒน์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา

  0997276435

 • นางสาวสิริภัทร ประมูลชัย

  ครู

  0953523555

 • นางศันสนีย์ ภู่คำมี

  ผู้ดูแลเด็ก

  0879131351

 • นางสาวสุพรรษา โตพร

  ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป)

  0988078952

 • นางสาวนิสา คงคะชาติ

  แม่บ้าน (คนงานทั่วไป)

  0881593938

0.02s. 0.50MB