เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • จ่าเอกธัญนพ บุญคุ้ม

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

  0848202655

 • นายศุลี บุญวัฒน์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

  0819539945สำนักปลัด

 • นางมาลัย เพ็ญวิจิตร

  หัวหน้าสำนักปลัด

  0956423484

 • นางสาวอนัญญา สุขเถื่อน

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

  0882933714

 • จ่าเอกประวิตร คำเส็ง

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

  0899593388

 • จ่าเอกชากร เจือแสง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  0882836361

 • นางสาวนุงนุช ชูสุทธิสกุล

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าบันทึกข้อมูล

 • นายนิรุธ ใจดี

  พนักงานขับรถ

 • นายนพรัตน์ ภู่คำมี

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางฉวี อ้นโต

  แม่บ้าน

 • นางสาวชุรีพร พรหมอยู่

  พนักงานจ้างทั่วไป

กองคลัง

 • นางสาวสมพิศ สุขอิ่ม

  นักวิชาการเงินและบัญชีรักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวอรสุดา แซ่มทอง

  นักวิชาการพัสดุ

 • นางสาวสุนิภา ยาสาร

  ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • นายลิขิต คลังเพ็ชร

  ผู้อำนวยกองช่าง

  0896386627

 • นายกฤษนะ โพธิ์ทอง

  ผู้ช่วยนักฝังเมือง

 • นายศรัณย์ เพ็ญภักดิ์

  ช่างโยธา

กองการศึกษาฯ

 • นายศุลี บุญวัฒน์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสาวชัญญาณัภ์ช หะทะยัง

  ครู

 • นางสาวสิริภัทร ประมูลชัย

  ครู

 • นางศันสนีย์ ภู่คำมี

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวสุพรรษา โตพร

  ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป)

 • นางสาวนิสา คงคะชาติ

  แม่บ้าน (คนงานทั่วไป)

0.01s. 0.50MB