เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายภิรมย์ ภู่คำมี

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

 • นายบำรุง เชื้อนิล

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

 • จ่าเอกธัญนพ บุญคุ้ม

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยสมาชิกสภา

 • นายเรวัตร ชัยรัตน์

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นางประยูร อินทร์อารีย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายภิรมย์ ภู่คำมี

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางพัชรา ศรีสำอางค์

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางจันทา พัดจิ๋ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายจำนงค์ โตด้วง

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายนกน้อย เพ็ญนคร

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายแสวง บุญช่วย

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายบำรุง เชื้อนิล

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายบรรจง กลับนุ่ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นางลัดดา อยู่สุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นางสาวนพวรรณ ปิ่นแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

0.01s. 0.50MB