เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ เมืองแห่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมเขียวขจี
เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ”0.02s. 0.50MB