เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - บทบาทและหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางนํ้าและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือเกี่ยวกับ อบต.ให้ตามความจำเป็นและสมควร

มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล การประชุมสภา การจัดทำระเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบการ ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 งาน คือ

1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
-งานสารบรรณ
-งานตรวจสอบภายใน
-งานบริหารงานบุคคล
-งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
-งานประชาสัมพันธ์
-งานอาคารสถานที่
-งานรักษาความสงบเรียบร้อย
-งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี
-งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
-รายงานการประชุมสภา อบต.
-งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.
-งานการประชุมพลังมวลชนอื่นๆ
-งานอำนวยการและประสานราชการ
-งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
-งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
-งานข้อมูลเลือกตั้ง
-งานชุมชนสัมพันธ์
-งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต.
-งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธาร ณะ
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รบมอบหมาย

2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
-งานนโยบายและแผนพัฒนา
-งานวิชาการ
-งานงบประมาณ
-งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
-งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร
-งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
-งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
-งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
-งานประสานโครงการฝึกอบรม
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
-งานกฎหมายและคดี
-งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
-งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
-งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
-งานระเบียบการคลัง
-งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
-งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไก่ดี
-งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน
-งานสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
-งานอำนวยการ
-งานป้องกันสาธารณภัย
-งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย
-งานกู้ภัย
-งานช่วยเหลือและให้บริหารประชาชนในกิจการสาธารประโยชน์
-งานวิเคราะห์และจัดทำรายงานสภาพปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดภัยขึ้น
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

5. งานกิจการสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
-งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
-รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
-งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.
-งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
-งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
-งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาอบต.
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

6. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
-งานสำรวจแหล่งท่องเที่ยว
-งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว
-งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
-งานบริการที่พักชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยว
-งานจัดตั้งและให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
-งานจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและบริการนักท่องเที่ยว
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

7. งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
-งานสวัสดิการสังคม
-งานสังคมสงเคราะห์
-งานพัฒนาชุมชน
-งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
-งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
-งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
-งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุกป ระเภท งานเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ การหักภาษีและนำ ส่งเงิน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน

1.งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปี
- งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

2. งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี
- งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อื่นๆ
- งานพัฒนาปรับปรุงรายได้งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
- งานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบกิจการค้า
- งานตรวจสอบและประเมินภาษี
- งานการนำส่งเงินรายได้
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา)
- งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ
- งานการเก็บเอกสารสำคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับ พัสดุ
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้ จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขอ ง อบต. งานบำรุง ซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน

1. งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
-งานก่อสร้างและบูรณาการ
-งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
-งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ
-งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
-งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
-งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
-งานธุรการประจำส่วนโยธา
-งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
-งานจัดทำบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง
-งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
-งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
-งานออกแบบ งานเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขื่อน สะพาน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
-งานเขียนแผนที่ต่างๆ
-งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมพร้อมจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ
-งานประเมินราคา
-งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย
-งานตกแต่งสถานที่
-งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
-งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
-งานประสานสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงกิจการประปา
-งานซ่อมแซมบำรุงรักษา ไฟฟ้าและประปา
-งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
-งานระบายน้ำ
-งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

4. งานผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
-งานสำรวจและแผนที่
-งานควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
-งานการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
-งานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวข องจังหวัด
-งานด้านการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน

1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
- งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานสนับสนุนกิจการศาสนา
- งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
- งานสันทนาการ
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานห้องสมุด และเครือข่ายทางการศึกษา
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุง ชุมชนของตนเอง
- งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
- งานจัดระเบียบชุมชน
- งานประสานงานและร่วมมือก ับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
- งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน
- งานดำเนินการพัฒนาชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสังคมสงเคราะห์
- ช่วยเหลือขั้นพื้นฐานแก่ผู้ที่ประสบความเดือดร้อน หรือผู้สูงอายุ
- ส่งเสริมการบริการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
- งานฌาปนกิจสงเคราะห์
- ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน/ชุมชน
- งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์

0.02s. 0.75MB