เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ2562824 มี.ค. 63
การชำระภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ปี 25631223 มี.ค. 63
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563923 มี.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. 256233729 พ.ค. 62
รณรงค์การใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก23022 มี.ค. 62
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 256219420 มี.ค. 62
โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่19312 ก.พ. 62
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร1273 ม.ค. 62
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช.256113419 พ.ย. 61
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 13 ตุลาคม 256124119 พ.ย. 61
การให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม การทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน และการ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต1111 พ.ย. 61
โครงการส่งเสริมสุขภาพ "จักรยานเพื่อสุขภาพ" 256126819 ก.ย. 61
นิทรรศการปลอดขยะ 256124319 ก.ย. 61
ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 256126319 ก.ย. 61
แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 256119127 ส.ค. 61
การป้องกันสัตว์น้ำจากอุทกภัย ปี 25611299 ส.ค. 61
ฤดูปลามีไข่ในน่านน้ำจืด จังหวัดพิจิตร1095 ก.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น9111 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น10411 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB