เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564413 พ.ค. 64
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564612 พ.ค. 64
กิจกรรมที่ผู้บริหารมีส่วนร่วม2019 เม.ย. 64
กิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันและปราบปรามพฤติกรรมมิชอบในภาครัฐ ประจำปี 25642426 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.25646812 ม.ค. 64
ศุนย์การเรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน7816 ก.ย. 63
คำแถลงนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย16925 มิ.ย. 63
รายงานสถิติและปริมาณการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย13224 มิ.ย. 63
ข้อมูลสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 256312124 มิ.ย. 63
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 256216424 มิ.ย. 63
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ11424 มิ.ย. 63
แผนที่แสดงที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย14712 มิ.ย. 63
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. 25631202 มิ.ย. 63
โครงการกำจัดผักตบชวา5031 มี.ค. 63
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ256214724 มี.ค. 63
การชำระภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ปี 256315923 มี.ค. 63
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.256315923 มี.ค. 63
กิจกรรมออกตรวจสุขภาพประชาชนผู้ประสบเหตุอุทกภัย6215 พ.ย. 62
ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562633 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 25626630 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB