เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. 256225829 พ.ค. 62
รณรงค์การใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก16622 มี.ค. 62
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 256214120 มี.ค. 62
โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่13412 ก.พ. 62
การชำระภาษีท้องถิ่น17711 ม.ค. 62
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร1063 ม.ค. 62
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช.256111519 พ.ย. 61
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 13 ตุลาคม 256120819 พ.ย. 61
การให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม การทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน และการ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต971 พ.ย. 61
โครงการส่งเสริมสุขภาพ "จักรยานเพื่อสุขภาพ" 256121719 ก.ย. 61
นิทรรศการปลอดขยะ 256121819 ก.ย. 61
ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 256122719 ก.ย. 61
แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 256115327 ส.ค. 61
การป้องกันสัตว์น้ำจากอุทกภัย ปี 25611059 ส.ค. 61
ฤดูปลามีไข่ในน่านน้ำจืด จังหวัดพิจิตร975 ก.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น7311 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น8511 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB