เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2564912 ม.ค. 64
ศุนย์การเรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน2216 ก.ย. 63
คำแถลงนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย11425 มิ.ย. 63
รายงานสถิติและปริมาณการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย6624 มิ.ย. 63
ข้อมูลสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 25636924 มิ.ย. 63
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 25629224 มิ.ย. 63
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ7024 มิ.ย. 63
แผนที่แสดงที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย8512 มิ.ย. 63
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. 2563512 มิ.ย. 63
โครงการกำจัดผักตบชวา1531 มี.ค. 63
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ256210824 มี.ค. 63
การชำระภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ปี 256310223 มี.ค. 63
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.256310823 มี.ค. 63
กิจกรรมออกตรวจสุขภาพประชาชนผู้ประสบเหตุอุทกภัย2915 พ.ย. 62
ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562273 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 25622930 ส.ค. 62
ตำบลบ้านน้อยรวมใจ ห่างไกลมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม4910 ก.ค. 62
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. 256246129 พ.ค. 62
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า2730 เม.ย. 62
รณรงค์การใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก39622 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.05s. 0.50MB