เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๓ ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
งบแสดงฐานทางการการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีงบประมาณ 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
แผนพัฒนาบุคลกร ประจำปี พ.ศ.2563ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
ประกาศเทศบาลตำบลท่าฬ๋อ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563อบต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2563ทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2563ทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
คู่มือสำหรับประชาชน: การรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
คู่มือสำหรับประชาชน: การเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร

ลำดับที่ 161-180 | 9/41 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.09s. 0.50MB