เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
โครงการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
แบบประเมิน LPA ปี 2562อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งอบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2563)อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่างอบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
คู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษาอบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีอบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทรุจริตสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ) ทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ_อปท._LPA__ปี_2561.pdfอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 ไตรมาสที่ 3อบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
งบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2562 อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร

ลำดับที่ 161-180 | 9/36 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB