เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
การร้องเรียน-ร้องทุกข์-พ.ศ.-2561อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2543ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2543ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561อบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานอบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)อบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจอบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561อบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสอบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561อบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เรื่อง นโยบายป้องกันการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตอบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
มาตรการป้องกันการรับสินบน-ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่างอบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตอบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลอบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
แบบรายงานการรับทรัพย์สินทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
คำสั่งเรื่อบมาตรการส่งเสิรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

ลำดับที่ 141-160 | 8/36 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.07s. 0.50MB