เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี 2561-2565ทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562ทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563ทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1ทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
งบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานงบแสดงฐานะการเงินระบบ e-laas ปี2562อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจ ปี พ.ศ. 2563อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
ประกาศผลคะแนน LPA 2562อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศ และเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563อบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
รายงานผลการดำเนินการควบคุมภาย ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
เเผนพัฒนาท้องถิ่นปี(2561-2565)อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร

ลำดับที่ 121-140 | 7/41 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.09s. 0.50MB