เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจอบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
รายงานการติดตามการดำเนินงานรอบ6เดือน 2562อบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (เม.ย.61-ก.ย.61)ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61)ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2561)ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปีอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
แผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 5 ปีอบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 1อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
งบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
สถิติการให้บริการ-ปีงบประมาณ-61อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

ลำดับที่ 121-140 | 7/36 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.08s. 0.50MB