เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2562 รอบเดือนเมษายน-กันยายน 2562อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)อบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
แบบ ภ.ด.ส.3อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย.2562)ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะกู เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๒ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะกู เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะกู เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๒ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะกู เรื่อง กิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๒ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะกู เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๒ ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะกู เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๒ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ2562ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ระเบียบเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้างว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ.2562ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

ลำดับที่ 101-120 | 6/41 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.09s. 0.50MB