เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศ-ประมวลจริยธรรมอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
คู่มือสำหรับประชาชน (เพิ่มเติม)ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองตะพานหินทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
คู่มืออำนวยความสะดวกของอบต.เขาเจ็ดลูก(3)อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
คู่มืออำนวยความสะดวกของอบต.เขาเจ็ดลูก(2)อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
คู่มืออำนวยความสะดวกของอบต.เขาเจ็ดลูก(1)อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562)ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
จดหมายข่าวเดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบ 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
เเผนดำเนินงานประจำปี 2563อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร

ลำดับที่ 81-100 | 5/41 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.08s. 0.50MB