เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่างอบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ ประจำปี พ.ศ. 2561อบต.วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2561อบต.วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 และบัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งอบต.วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561อบต.วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
แผนการดำเนินงานปี 2562อบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2562อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน 2562)อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน 2562)อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุกอบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1อบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร

ลำดับที่ 81-100 | 5/36 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.07s. 0.50MB