เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
เล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2563อบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์ฺการบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2563อบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
งบแสดงฐานทางการการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีงบประมาณ 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๓ ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2563ทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2563ทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

ลำดับที่ 61-80 | 4/36 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.07s. 0.50MB