เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพื่อเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อเพิ่มเติมแผน ฉบับที่1 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 พร้อมรูปเล่มอบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 ของเทศบาลเมืองตะพานหินทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
จดหมายข่าวเดือน มกราคม 2563 ประจำปีงบ 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
แผนพัฒนาบุคคลากร 2561-2564อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศผล LPA ปี พ.ศ. 2562อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร

ลำดับที่ 61-80 | 4/41 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.08s. 0.50MB