เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2562อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
การประชุมพนักงานเทศบาล -รายงานการประชุมประจำเดือน ประจำปี 2561อบต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)อบต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
ประกาศฯ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 อบต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน 2562)อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน 2562)อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุกอบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1อบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ อบต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
ประกาศฯ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตอบต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561อบต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
ประกาศฯ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2562อบต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร

ลำดับที่ 201-220 | 11/41 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.50MB