เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2562)ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
แผนอัตรากำลัง (แผนภูมิโครงสร้าง)ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
แผนพัฒนาบุคลากรทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ต่อทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
คู่มือบริการประชาชนเทศบาลตำบลท่าเสาทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอบต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตอบต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่างอบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) อบต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ ประจำปี พ.ศ. 2561อบต.วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2561อบต.วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 และบัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งอบต.วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561อบต.วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
แผนการดำเนินงานปี 2562อบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
ประกาศฯ แนวทางปฏิบัติตามมวลจริยธรรมประจำปี 2562 อบต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
ประกาศฯ การแสดงเจตจำนงสุจริต ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร

ลำดับที่ 181-200 | 10/41 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.09s. 0.50MB