เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563อบต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝายน้ำล้น คสล. คลองทราย (ตัวใต้น้ำ) ม.11 ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตรอบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
กิจกรรมล้างตลาดสดเทศบาลตำบลท่าฬ่ออบต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 นายกอบต. และพนักงานป้องกัน ฉีดคลอรีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่หมู่ 5 หมู่ 13 หมู่8 และหมู่ 4 อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
โครงการฉัควัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563อบต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1)ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
กิจกรรม 5 สอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
หารือโควิด 19อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจ้ัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 อบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1)อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
เป่าท่อหมู่ที่ 12อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ลำดับที่ 1-20 | 1/44 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.50MB