เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป ร้องเรียนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่1 และไตรมาสที่2 อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
รายงานกการร้องเรียนการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดีทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานเทศบาลทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
คู่มือตามภารกิจหลักอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
รายงานผลความก้าวหน้าของแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง และทรัพย์สินทางราชการ พ.ศ. 2564อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ขององค์การริหารส่วนตำบลลำประดาอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
รายงานการประเมินความเสี่ยงความทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2564อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่1 และไตรมาสที่2อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององ์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร

ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.05s. 0.50MB